Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

CMDB

CMDB je databáza objektov, v ktorej nájdete všetky vaše preddefinované objekty a môžete pridávať ďalšie ako napríklad miesta, zariadenia, spotrebný materiál, vozidlá atď. Definície slúžia na to, aby ste nemuseli vždy odznova vytvárať objekty a pracne k nim pridávať jednotlivé parametre.

Ako príklad môžeme uviesť zariadenie, ku ktorému je možné pridať názov, PN, jednotky, spotrebný materiál a dobu jeho expirácie.

Obsah tohto manuálu:  

Nastavenia Databázy objektov (CMDB)

Zapínanie a vypínanie hlavných skupín objektov môže nastavovať správca alebo operátor s potrebným oprávnením  v Admin zóna -> CMDB -> kliknutím na odkaz CI Main groups.

Vstup do nastavenia CMDB

Obrázok: Vstup do nastavenia CMDB

Pri pridávaní hlavnej skupiny si môžete vybrať z viacerých kategórií ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Niektoré kategórie sa dajú zapnúť len raz a preto sa už potom v zozname nenachádzajú.

Vytvorenie novej skupiny

Obrázok: Vytvorenie novej skupiny

Hlavné skupiny nachádzajúce sa v CMDB:

 • Zákazníci - evidencia zákazníkov
 • Kontakty - slúži na evidenciu kontaktov v CDESK
 • Prevádzky
 • Miesta
 • Zariadenia - dá sa vytvoriť viacnásobne
 • Software - dá sa vytvoriť viacnásobne
 • Spotrebný materiál - evidencia pohybu spotrebného materiálu v CDESKu
 • Cenník - produkty, ktoré su predávané
 • Zmluvy - evidencia zmlúv a k nim dohodnutým cenníkom, fakturačných období a prípadných zliav
 • Dodatky k zmluve - slúžia na úpravu produktov a podmienok dohodnutých v rámci zmluvy
 • Katalóg prevádzkovaných služieb - existujúce služby poskytnuté zákazníkom
 • Osoby - evidencia osôb a kontaktov (Audit SW a evidencia HW)
 • SLA - možné vytvoriť rozličné Service Level Agreement
 • Počítače
 • Vetva organizačnej štruktúry - na modelovanie organizačnej štruktúry spoločnosti
 • Vetvy siete - abstraktné objekty slúžiace na definíciu topológie siete
 • Vozidlá - evidencia vozového parku, rezervácia vozidiel a pod.
 • IT Zariadenia - skupina na vedenie evidencie IT zariadení (Audit SW a evidencia HW)
 • Iné - ďalšie objekty na evidenciu HW (Audit SW a evidencia HW)

CI Types

Hlavné  skupiny objektov môžu obsahovať viacero Typov (podskupín) objektov. Po kliknutí na Admin zóna -> CMDB -> CI Types sa zobrazí zoznam existujúcich skupín s možnosťou ich upravovať alebo vytvárať ďalšie. Na ľavej strane sa nachádza rozbaľovací strom so skupinami objektov. Jednotlivé hlavné skupiny objektov sú porozdeľované do príslušných podskupín.

Nastavenie typov objektov

Obrázok: Nastavenie typov objektov

Po kliknutí na určitú skupinu vľavo (žltá ikona) sa rozbalí strom s typmi objektov vo zvolenej skupine. Nastavenia skupiny je možné upraviť po kliknutí na Editovať alebo ikonu kľúča (1).

Editácia skupiny objektov

Obrázok: Editácia skupiny objektov

Vlastnosti môžete medzi skupinami Základné, Všeobecné, Technické a Ostatné (príp. Samostatne definované) premiestňovať metódou Drag´n drop (potiahni a pusti). 

Každá vlastnosť objektu sa dá nastaviť ako povinná a je možné ju zobraziť pri výbere zariadenia a v požiadavke. Na zapnutie tejto funkcionality slúžia zaškrtávacie políčka (2).

Nastavenie názvu objektu je možné nastaviť dvoma spôsobmi(3):

 1. Zadávať názov do textového poľa
 2. Vyskladať názov z vlastností

V prípade ak zvolíte "Vyskladať názov z vlastností" sa vám vedľa zobrazí tlačidlo "Nastaviť". Po kliknutí naň sa vám zobrazí dialóg v ktorom očíslujete vlastnosti podľa poradia v ktorom si želáte aby boli vyskladané do názvu (podmienkou je zvoliť aspoň jednu z vlastností).

Kliknutím na tlačidlo Pridať novú vlastnosť (4) sa zobrazí dialóg na vytvorenie novej vlastnosti objektu a priradenie dátového typu (čo môže byť tiež objekt).

Vytvorenie novej vlastnosti objektu

Obrázok: Vytvorenie novej vlastnosti objektu

 

Keď si v ľavom menu zvolíte konkrétnu skupinu objektov, zobrazia sa vám objekty v nej obsiahnuté. Z tohto zobrazenia máte možnosť pridať, zmazať a editovať jednotlivé objekty (rovnaká funkcionalita je dosiahnuteľná z položky menu CI List).

Samotné objekty skupiny

Obrázok: Samotné objekty skupiny

Ručné pridanie objektu

Kliknite na Admin zóna -> CMDB -> CI List -> Pridať objekt a následne sa vám zobrazí sprievodca pridaním nového objektu. V prvom kroku prosím vyberte skupinu do ktorej chcete zariadenie pridať.

Pridanie objektu do CMDB

Obrázok: Pridanie objektu do CMDB

Následne vyplnte všetky povinné (prípadne aj voliteľné) informácie pre daný objekt (1). V prípade ak si želáte je možné pridať danému objektu novú vlastnosť (2). Nezabudnite po ukončení editácie objekt uložiť (3).

Vytvorenie novej šablóny Zariadenia

Po kliknutí na Admin zóna -> CMDB -> CI  Templates sa dostanete do časti pre úpravu / pridávanie nových šablón zariadení. Tu sa vám zobrazí sa zoznam definícií zariadení. Ak v ľavom rozbaľovacom strome zvolíte niektorý typ objektov (Prevádzky, Zariadenia, atď.), zobrazí sa zoznam vytvorených definícií zariadení pre konkrétny typ objektu.

Pre pridanie novej definície zariadenia kliknite na tlačidlo Pridať novú definíciu. Ak z ľavého menu vyberiete konkrétny typ objektu, po kliknutí na tlačidlo Pridať novú definíciu bude vo formulári tento typ a skupina predvyplnená.

Vytvorenie šablóny zariadenia

Obrázok: Vytvorenie šablóny zariadenia

Vyplňte požadovaný názov šablóny, prípadné ďalšie voliteľné vlastnosti zariadenia a potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Po uložení sa sprístupnia ďalšie možnosti – pridanie Spotrebného materiálu k zariadeniu (ak máte povolený spotrebný materiál).

Ak v šablóne zariadenia priamo priradíte aj spotrebný materiál, vždy pri vytvorení tohto zariadenia k miestu bude mať automaticky zadaný aj spotrebný materiál – nemusíte teda k novému zariadeniu vždy pridávať spotrebný materiál manuálne, po jednom

Import objektov

Vytvorenie šablóny

V menu Admin zóna -> CMDB -> Stiahnuť import šablónu máte k dispozícii vytváranie a editáciu šablón pre import. Pre vytvorenie novej zvoľte v rozbaľovacom zozname Šablóna možnosť --Nová šablóna-- , priraďte jej názov a zvoľte hlavnú skupinu pre ktorú bude platiť. Pod hlavnou skupinou je voľba CI Type pre ktorý šablónu vytvárate (je možné vytvoriť šablónu pre viacero CI Types naraz).

V pravej časti pomocou checkboxov zvoľte údaje ktoré v šablóne chcete použiť, prípadne označte povinné položky. Konfiguráciu potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť a stiahnuť.

Vytvorenie šablóny pre import

Obrázok: Vytvorenie šablóny pre import
Naplnenie šablóny

Do stiahnutej tabuľky nakopírujte (alebo vpíšte) želané údaje do príslušných stĺpcov a uložte ju.

Naplnenie tabuľky

Obrázok: Naplnenie tabuľky
Vloženie súboru na server

V časti Admin zóna -> CMDB -> Nový import vyberte uloženú tabuľku s hodnotami a zvoľte šablónu podľa ktorej sa má importovať. V prípade ak máte v tabuľke predpripravené ID pod ktorými majú byť údaje uložené, zvoľte správanie sa v prípade duplicitného ID.

Upload súboru a zvolenie šablóny

Obrázok: Upload súboru a zvolenie šablóny

Následne kliknite na pokračovať, čo vás prenesie do dialógu, v ktorom máte možnosť zvoliť CI Type, ku ktorému sa daný import viaže a prípadne zmeniť mapovanie stĺpcov tabuľky na parametre objektov.

Párovanie dát

Obrázok: Párovanie dát

V nasledujúcom kroku máte možnosť skontrolovať údaje. K dispozícii je náhľad prvých 50 riadkov tabuľky. Po overení kliknite na tlačidlo Potvrdiť import.

Kontrola údajov

Obrázok: Kontrola údajov
Spracovanie importu

Po potvrdení importu vás systém informuje o ďalšom spracovaní v časti Admin zóna -> CMDB -> Zoznam importov. Nájdite v tabuľke vami zadaný súbor a kliknite na Pripraviť na import. 

Zoznam importov

Obrázok: Zoznam importov

Následne prebehne spracovanie dát (môže trvať niekoľko minút pri veľkom množstve dát), ktoré je indikované progress barom. Po spracovaní prejdú dáta do stavu spracované a budú vyhodnotené chybné záznamy. V prípade ak sa v importe nenachádzajú chybné záznamy stačí vykonať posledný krok a to kliknúť na Akceptovať (zapíše dáta do CMDB).

Spracovaný import

Obrázok: Spracovaný import

Ak sa vo vašom importe nachádzajú chyby kliknite na Opraviť chyby, čo spôsobí zobrazenie chybných riadkov importu. Chyba môže nastať v troch kategóriach a to:

 • Duplicitný záznam – časť importovaných údajov sa už v CMDB nachádzajú, preto nebudú importované alebo budú prepísané (viď kapitola Vloženie súboru na server)
 • Chýbajúce povinné údaje – importované údaje nemajú vyplnené všetky povinné položky, skontrolujte dáta v tabuľke resp. zmente nastavenia šablóny (viď kapitola Vytvorenie šablóny)
 • Zlé dátové typy a nesprávne číselníky – importované údaje obsahujú nesprávne dáta resp. je potrebné zvoliť konkrétnu vlastnosť (v prípade viacerých podobných položiek ako napr. PS615 a PS615 Mletie).

Chybné údaje

Obrázok: Chybné údaje

História zmien na objektoch

V prípade akejkoľvek zmene vo vlastnostiach objektu, prípadne pridanie alebo odstránenie niektorej z vlastností sa premietne do Histórie objektu.

V histórii sú zobrazené nasledujúce informácie:

 • Dátum a čas zmeny
 • Operátor, ktorý zmenu vykonal
 • Vlastnosť, nad ktorou bola zmena vykonaná
 • Stará hodnota
 • Nová hodnota

História zmien na objekte

Obrázok: História zmien na objekte
História plnení na objekte

Ak bolo k zariadeniu priradené nejaké plnenie tak sú informácie o ňom dostupné v záložke Plnenia.

Nachádzajú sa tu informácie:

 • Dátum zadania plnenia
 • Operátor, ktorý zapísal/zmenil plnenie
 • Názov požiadavky, ku ktorej je plnenie viazané
 • Text plnenia
 • Pracovník, ktorý plnenie vykonal

História plnení na objekte

Obrázok: História plnení na objekte
História požiadaviek spojených s objektom

Ak bol objekt z CMDB pridaný do požiadavky ako zariadenie, ku ktorému sa požiadavka vzťahuje tak je táto informácia uchovaná v záložke Požiadavky.

Nachádzajú sa tu informácie:

 • Názov požiadavky – zároveň slúži ako link na otvorenie požiadavky
 • Riešiteľ pridelený k požiadavke
 • Dátum zadania požiadavky

História požiadaviek spojených s objektom

Obrázok: História požiadaviek spojených s objektom

Prepojenie CMDB s požiadavkami

V aktuálnej verzii CDESKu je možné na požiadavku prepojiť zariadenie z CMDB. Túto možnosť môžete povoliť prostredníctvom nastavenia nachádzajúceho sa v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> Záložka Helpdesk -> Časť Nastavenie polí v požiadavke.

Dostupné je nastavenie:

 • Vypnuté
 • Ako samostatné položky (požiadavky) v tabe rozšírené údaje
 • Ako samostatné položky (požiadavky) v hlavnej časti požiadavky
 • Nastaviť voľbu zariadenia ako Povinnú
 • Umožniť Výber zariadení aj pre EasyClick kontá

Voľba zariadenia v požiadavke

Obrázok: Voľba zariadenia v požiadavke

Po nastavení možnosti Ako samostatné položky v hlavnej časti požiadavky sa vám v samotnej požiadavke zobrazí možnosť priradiť zariadenie.

Konkrétne zariadenie z CMDB môžete zadať dvoma spôsobmi a to:

 • Ručne vpísať čiastočný/úplný názov zariadenia a stlačiť TAB
 • Kliknúť na tlačidlo Výber zariadení

Voľba zariadenia v požiadavke

Obrázok: Voľba zariadenia v požiadavke

Po kliknutí na tlačidlo Výber zariadení sa vám zobrazí dialóg v ktorom je zobrazený zoznam zariadení. K dispozícii je možnosť zariadenia filtrovať podľa:

 • Názvu
 • Prevádzky v požiadavke
 • Miesta v požiadavke
 • Iba počítače
 • Iba sieťové zariadenia
 • Iba zariadenia zaradené medzi ostatné

Pridávať a odoberať zariadenia je možné pomocou dvojkliku na daný riadok alebo kliknutím na želané zariadenie a jednu z šípok (--> alebo <--). Po výbere všetkých zariadení, ktorých sa požiadavka týka kliknite na OK pre uloženie.

Pridávanie zariadení

Obrázok: Pridávanie zariadení

Číselníky z CDESKu

V CMDB sú sústredené číselníky, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach CDESKu. Takto už nemusíte ďalej hľadať aby ste niektorý z nich mohli upraviť. 

V prípade ak chcete upraviť niektorý z číselníkov kliknite Admin zóna -> CMDB -> CI Values List a následne si z hornej čast vyberte želaný číselník.

Zobrazenie konkrétneho číselníka

Obrázok: Zobrazenie konkrétneho číselníka

Po zvolení konkrétneho číselníka kliknite na tlačidlo Zobraziť. V zobrazenom číselníku môžete položky pridávať (1), odstraňovať (2) alebo vypínať (3). V prípade ak chcete niektorú z nich zmeniť stačí prepísať hodnoty v danom riadku. Po ukončení práce nezabudnite zmeny uložiť (4).

Správa číselníka

Obrázok: Správa číselníka