Požiadavky (tickety), výkony, materiál a fakturácia

Typické riešenia  helpdesku Customer Desk a Obchodnej agendy v nasledovných typoch firiem :

 

Firma, poskytujúca bežný servis pre nezmluvných klientov

Ak ste firma, ktorá servisuje nezmluvných klientov, zúčtováva prácu v rôznych hod.sadzbách a jednotkových poplatkoch, pri práci používate materiál vydávaný zo skladu, tak
z Customer Desk  Vám doporučujeme využiť :
1. Evidenciu požiadaviek (ticketov) od klientov s informovaním o stave práce klienta.
2. Zapisovanie odvedenej práce a dopravy do C-Desk, aby ste nestratili vykonanú prácu pre fakturáciu u nezmluvných klientov (s rôznymi sadzbami a jednotkovými poplatkami),
3. Zapísané práce (plnenia)  môžete odfakturovať v Obchodnej agende
4. Ak používate kompatibilný účtovný systém s C-Desk, tak môžete robiť výdajky a fakturovať materiál priamo cez C-DESK. Vystavené faktúry (aj za prácu) sa vám môžu preniesť priamo do účtovného programu.

 

Firma, poskytujúca zmluvný servis s pevnými paušálmi a ostatný bežný servis

Ak ste firma, obsluhujúca zmluvných klientov s pevnými paušálmi, občas im účtujete prácu, materiál navyše a máte aj nezmluvných (jednorázových) klientov, ktorým robíte bežný servis, tak z Customer Desk  Vám doporučujeme využiť :
1. Evidenciu požiadaviek (ticketov) od klientov s informovaním o stave práce klienta. 
2. Zapisovanie odvedenej práce a dopravy do C-Desk za účelom :
    aby ste vedeli, akú profitabilitu máte z paušálov
    aby ste nestratili vykonanú prácu pre fakturáciu nad rámec paušálu (s rôznymi sadzbami),
    aby ste nestratili vykonanú prácu pre fakturáciu u nezmluvných klientov (s rôznymi sadzbami),
3. Evidenciu paušálov a prác nad paušál môžete robiť v  Obchodnej agende, na nič nezabudne a každý mesiac vám pripraví fakturačné podklady alebo priamo odfakturuje.
4. Ak používate kompatibilný účtovný systém s C-Desk, tak môžete robiť výdajky a fakturovať materiál priamo cez C-DESK. Vystavené faktúry (aj za prácu) sa vám môžu preniesť priamo do účtovného programu.

 

Firma, poskytujúca zmluvný servis s predplatenými hodinami a ostatný bežný servis

Ak ste firma, ktorá obsluhuje zmluvných klientov s paušálmi s predplatenými hodinami a robí bežný servis s použitím materiálu aj nezmluvným klientom, tak
z Customer Desk  Vám doporučujeme využiť :

1. Evidenciu požiadaviek (ticketov) od klientov s informovaním o stave práce klienta.  
2. Zapisovanie odvedenej práce a dopravy do C-Desk za účelom :
    aby sa vám počítali hodiny do zmluvného servisu s predplatenými hodinami  
    aby ste nestratili vykonanú prácu pre fakturáciu pre nezmluvných klientov.
3. Evidenciu paušálov a prác nad paušál zverte Obchodnej agende, aby sa pri fakturácii obdobia spočítali odpracované hodiny v paušále s predplatenými hodinami. V prípade nevyčerpania vám ich voliteľne prenesie do ďalšieho obdobia, ak sa odpracovalo viac, sfakturuje ich aj s rozdelením na viac sadzieb.   
4. Ak používate kompatibilný ekonomický systém s C-Desk, tak môžete robiť výdajky a fakturovať materiál priamo cez C-DESK a vystavené faktúry (aj za prácu) sa vám môžu preniesť priamo do účtovného programu.

 

Servisne rozvinutá firma s vysokými nárokmi na helpdesk a súvisiacu evidenciu

Ak ste (väčšia) firma  realizujúca servisné služby s desiatkami operátorov a technikov pre veľkých zákazníkov s vysokými nárokmi, a k tomu potrebujete rozvinutý helpdeskový nástroj s možnosťou prispôsobiť ho na vaše procesy, tak
Customer Desk dokáže splniť tieto nároky.

Helpdesk Customer Desk vám okrem bežnej funkcionality helpdeskov umožňuje analytické delenie tiketov, vykonanej práce, regulovať prísne prístupové práva k údajom, prepojiť systém s Active Directory a veľmi veľa ďalšej funkcionality. Customer Desk má  konkurečnú výhodu, že sa dokáže prispôsobiť vašej firme za prijateľné náklady. 
Kontaktujte obchodné oddelenie, aby ste sa dozvedeli viac

 

Helpdesk v súlade s normami

Helpdesk C-Desk je vyvíjaný v súlade s normami ISO 20 000-1:2005, 27001:2005, 9001 

Riešenia zrealizujete pomocou Komponentov :
C-Desk Helpdesk
C-Desk Accounting - Obchodná agenda